Account #11942385853405743866

Account ELRU-P63G-D24G-C2ZGD
Public Key b1bc8e49664d5a0fa3e1da57fee790cd5c3328c520c6a9efc8da7e0cff8ea23f
Name Tordek
Balance 8,310.18 Burst
Received 41,867.55 Burst in 820 transactions
Sent 33,451.25 Burst in 108 transactions
Transaction fees paid 106.11 Burst
Pool mined balance 0 Burst in 0 blocks
Solo mined balance 0 Burst in 0 blocks
Pool NEWP-R7WE-KUH3-3336G
0-100POOL.BURSTCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗᵉᵈ
Ordinary Payment 11577315917584272166 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-14 09:32:04
Ordinary Payment 13048499794095958515 1.43 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-13 23:32:02
Ordinary Payment 2043507986874195574 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-13 13:24:05
Ordinary Payment 5708920028825120070 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-13 03:22:06
Ordinary Payment 16074643073376472768 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-12 18:33:10
Ordinary Payment 9795986640218695136 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-12 17:15:24
Ordinary Payment 7952709751761589729 21.59 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-11-12 09:48:54
Ordinary Payment 15861829581620462655 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-11 21:23:07
Ordinary Payment 7189134004552715947 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-11 11:32:02
Ordinary Payment 11523346987097747906 1.39 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-11 01:22:05
Ordinary Payment 17415063557269220130 31 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-11-10 22:48:54
Ordinary Payment 3854004600685940730 1.43 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-10 15:22:04
Ordinary Payment 6477725175367316554 1.44 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-10 05:46:03
Ordinary Payment 453998648375193188 1.46 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-09 19:25:05
Ordinary Payment 6219339899076430500 1.43 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-09 09:22:04
Ordinary Payment 10650073147856930052 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-08 23:25:05
Ordinary Payment 11381308524430390020 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-08 13:23:06
Ordinary Payment 11207932894293615457 1.43 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-08 03:23:06
Ordinary Payment 16061134459038006901 1.46 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-07 17:23:15
Ordinary Payment 2462681560261677607 1.46 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-07 07:22:06
Ordinary Payment 2734923430903670418 1.44 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-06 21:28:05
Ordinary Payment 3236487315939212369 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-06 11:27:08
Ordinary Payment 11949004738423445348 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-06 01:21:08
Ordinary Payment 3239064672909636219 1.39 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-05 15:22:13
Asset Transfer 13186768345019066227 0 Burst 359Q-QH73-4N5P-FP54C 2019-11-04 23:33:19
Ordinary Payment 4275950469000775719 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-04 19:30:07
Ordinary Payment 5003196606913068626 1.35 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-04 09:25:08
Ordinary Payment 6483951070612009674 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-03 23:30:08
Ordinary Payment 11171054975745921425 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-03 13:25:10
Ordinary Payment 9024715487584057998 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-03 03:26:06
Ordinary Payment 13926059910143375197 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-02 17:22:06
Ordinary Payment 4771989561887156363 1.41 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-02 07:24:05
Ordinary Payment 13730941424608635885 23.07 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-11-02 04:30:28
Ordinary Payment 14430746657372190568 1.34 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-01 21:24:08
Ordinary Payment 15279394877922915568 22.01 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-11-01 18:54:45
Ordinary Payment 3649466061670736092 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-01 11:27:11
Ordinary Payment 2460749051904442192 1.34 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-11-01 01:22:10
Ordinary Payment 13582975163813625449 20.31 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-11-01 00:14:10
Ordinary Payment 1189270324422788470 1.34 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-31 15:36:14
Ordinary Payment 13065420720595698038 1.35 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-31 05:35:10
Ordinary Payment 3500034565484822167 21.51 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-10-30 22:24:10
Ordinary Payment 3302277687841554349 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-30 19:27:10
Ordinary Payment 5194249214934823727 1.39 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-30 09:24:16
Ordinary Payment 5643715019087009258 1.37 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-29 23:21:09
Ordinary Payment 1916434463941785815 1.34 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-29 13:32:14
Ordinary Payment 14115441441594479191 22.76 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2019-10-29 08:33:44
Ordinary Payment 4582185932858851254 1.32 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-29 03:23:15
Ordinary Payment 3816484488983758395 1.3 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-28 17:21:14
Ordinary Payment 15483784575015810299 1.35 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-28 07:25:12
Ordinary Payment 13119182953602277774 1.39 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-27 21:27:11
108066115452119084 2 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-14 15:00:05
2459440752152932971 1 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-14 05:00:05
11369161915130189216 2 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-13 19:00:05
1713370441278747752 1 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-13 09:00:05
3436856208309125174 2 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-12 23:00:05
12990333913313204995 6 Burst XKP6-2L56-PNEP-FNYKT 2019-10-12 22:00:04
963777339212374196 52.08 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-09-22 11:13:25
5536828545919970201 219.78 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-09-01 14:17:28
6060787304317613403 363.64 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-08-18 13:24:03
13182859542118334594 43.11 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-06-16 09:54:46
8726120175280690530 43.48 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-06-09 22:11:02
5973081839981246218 41.67 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-06-02 09:57:07
16684904913720657928 41.67 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-05-26 11:42:48
7667547325904032098 44.25 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-05-19 08:44:37
9730868509400489479 42.74 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-05-09 20:57:00
14622580420469649884 46.73 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-05-03 20:15:28
7135089631096934213 50 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-04-26 16:10:22
16102347849798588205 50.51 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-04-21 22:13:41
9791677772117405278 23.81 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-03-31 08:08:35
5374104613642814665 23.53 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-03-23 21:00:39
11692003314071146951 91 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-03-15 18:17:31
17339105013860977076 25 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-03-02 18:02:31
15367007647271780704 25 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-02-23 12:37:08
15023584648264017604 21.98 Burst TSLQ-QLR9-6HRD-HCY22 2019-02-01 20:38:44
17446015477850757932 46.71 Burst NEWP-R7WE-KUH3-3336G 2018-07-19 09:41:31