Account #3059519101090946016

Account SQZ2-F8C2-GW2Q-4SEXN
Public Key cb5a4ca929002235b9e568970ded63ef505c4445daabea3cc9d6c0f08cbb6f67
Name Lajci
Balance 6.48 Burst
Received 6.64 Burst in 3 transactions
Sent 0 Burst in 3 transactions
Transaction fees paid 0.16 Burst
Pool mined balance 0 Burst in 0 blocks
Solo mined balance 0 Burst in 0 blocks
Pool GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.BURSTCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗᵉᵈ
Ordinary Payment 2335086000212550355 0.5 Burst GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ 2020-07-06 13:40:03
Ordinary Payment 8992494255065214042 5.84 Burst GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ 2020-06-29 13:36:51
Account Info 11340186576614982096 0 Burst / 2020-06-22 13:28:13
Arbitrary Message 14011845200383343566 0 Burst GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ 2020-06-22 13:27:35
Reward Recipient Assignment 5733826700780725812 0 Burst GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ 2020-06-14 07:30:29
Ordinary Payment 14132736812990605097 0.3 Burst FREE-BA6E-BYYG-DZJXN 2020-06-14 07:24:13

This account has no multiout reverse yet.