Asset 500k

ID 12427301476308139534
Name 500k
Description please see http://forums.burst-team.us:4567/topic/1464/500k for details
Block 275298
Issuer account LV46-2AYJ-ZYRH-72ADB
500k
Quantity 50000
Block Sender Recipient Quantity Timestamp
360836 EWHQ-G74K-MNJ3-EFD5W
ashlees wallet
EWHQ-G74K-MNJ3-EFD5W
ashlees wallet
10 2017-05-17 06:54:48
360725 4GT7-QLA2-FLDA-44EMT
Let it grow!
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
100 2017-05-16 23:43:54
359240 HUMM-823B-WC8L-FQCVJ
(empty name)
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
746 2017-05-12 19:48:04
359236 RMJ7-9MSC-5FMB-32G5D
MySuperBankk
HUMM-823B-WC8L-FQCVJ
(empty name)
746 2017-05-12 19:34:20
355874 ZUQM-5TLY-BZKS-7BUBE
Assets
KZQV-7L7K-89K6-HXFGP
nameless/402
906 2017-05-03 09:42:40
351044 EWT3-ZTYD-9JSU-CQLV7
MIA Asset wallet
KZQV-7L7K-89K6-HXFGP
nameless/402
20 2017-04-19 21:49:33
350727 NNK7-5EKB-49CK-HN9SG
Hybrid
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
25 2017-04-19 00:25:04
343612 NNK7-5EKB-49CK-HN9SG
Hybrid
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
1797 2017-03-30 02:39:34
340840 YDZE-BTHA-QP7P-9U7XP
Ricku
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
90 2017-03-22 07:33:07
333156 SGXX-D8YC-9B9R-B7N6Y
Stefaan
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
400 2017-02-28 19:48:41
331165 NNK7-5EKB-49CK-HN9SG
Hybrid
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
26 2017-02-23 06:49:27
331081 2CYU-BZCC-5J3J-33CG8
Hotdogler
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
100 2017-02-23 00:58:03
327534 FGHZ-Y7GP-5BTN-256ZJ
TimboSlice
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
5 2017-02-13 02:28:10
325969 S94A-Z3T5-TDZT-AK6NB
LithStud
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
1 2017-02-08 18:02:45
325436 NNK7-5EKB-49CK-HN9SG
Hybrid
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
900 2017-02-07 06:03:03
324526 PT54-8A45-ZX2L-5426V
D
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
488 2017-02-04 17:23:39
324302 JPMC-43FN-S76X-6RX3W
stupendelious' assets
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
3965 2017-02-04 01:49:19
324299 USTD-JWDK-A5MQ-7SVP7
Bilbo
QL23-F2NC-W9C5-8WZMB
Get Money
1 2017-02-04 01:39:09
324269 GGPX-PP5S-LAGP-CBGCU
Propagandalf
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
16883 2017-02-04 00:03:50
324220 4EJ2-QWR4-EBQT-EW8BM
nicovds
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
31 2017-02-03 20:15:39
324220 X7JB-G8M6-YKKC-CEG2M
DudeDD
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
500 2017-02-03 20:15:39
324198 GREY-K8RH-2FD2-5WL3T
MR GREY
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
6265 2017-02-03 18:48:16
324186 HE6X-AA5F-63N2-9GQBN
Ces Burst Asset Wallet
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
20 2017-02-03 17:56:34
324176 5LW6-657H-WXHL-49BCP
www.BURSTNATION.com
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
8713 2017-02-03 17:25:44
324147 WNQE-ALSP-SNE7-87UX2
Holdings
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
666 2017-02-03 15:35:20
324135 8Q7P-TYJT-HV3E-BGZWS
DO NOT USE
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
1716 2017-02-03 14:53:37
324134 N9G2-3QXF-Y5GV-HN7AM
ik_assets2016
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
2022 2017-02-03 14:44:51
324134 2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
693 2017-02-03 14:44:51
324132 WEDD-6XWY-WEYV-H4MBN
Ed Elwood
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
13 2017-02-03 14:29:53
324127 MCW6-T7K6-B68K-FCPGG
Focus [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
2500 2017-02-03 14:12:42
324118 GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
8Q7P-TYJT-HV3E-BGZWS
DO NOT USE
1716 2017-02-03 13:53:06
324099 8Q7P-TYJT-HV3E-BGZWS
DO NOT USE
GVKY-EHQX-ZMH6-5KR5Z
402 redeemer
1716 2017-02-03 12:33:06
322552 ACGB-YGHQ-G9ZL-5XD7U
Haitch ACGB
5LW6-657H-WXHL-49BCP
www.BURSTNATION.com
8713 2017-01-30 04:35:13
322107 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
56 2017-01-28 23:02:54
320914 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
43 2017-01-25 14:33:00
320274 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
50 2017-01-23 19:37:47
320144 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
94 2017-01-23 10:41:51
319918 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
70 2017-01-22 19:40:13
319807 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
80 2017-01-22 12:06:06
319531 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
9 2017-01-21 17:59:36
319460 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
114 2017-01-21 12:45:31
319117 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
56 2017-01-20 13:36:37
318064 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
6 2017-01-17 15:01:18
313180 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
82 2017-01-03 23:55:16
312954 N9G2-3QXF-Y5GV-HN7AM
ik_assets2016
2B7S-LNNW-SPEQ-BR6JF
ik_assests2017_jan
33 2017-01-03 08:28:37
311232 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
N9G2-3QXF-Y5GV-HN7AM
ik_assets2016
47 2016-12-29 12:52:32
308813 N9G2-3QXF-Y5GV-HN7AM
ik_assets2016
WEDD-6XWY-WEYV-H4MBN
Ed Elwood
13 2016-12-22 18:22:25
307985 MKWC-BBMJ-G83Z-7L9YX
iKnow0
N9G2-3QXF-Y5GV-HN7AM
ik_assets2016
1983 2016-12-20 11:01:36
298499 NR5G-NSGX-AG25-CCSWL
Sharkie
GREY-K8RH-2FD2-5WL3T
MR GREY
5000 2016-11-23 21:53:13
297335 M2Y3-KCR7-UA2H-BHBJB
bolognese
RS54-PTNC-YKLG-FJHXS
nixxda
200 2016-11-20 16:11:51
292786 P36X-53Y6-S5BC-6HPQC
RaidBoss
8MXC-JWDT-6X3U-B48DL
Asset
20 2016-11-07 22:41:13
292646 44TR-NMQT-AN95-8T44J
(empty name)
RTHU-27U7-GSVN-7VEA3
(empty name)
50 2016-11-07 13:26:31
284522 J7U6-TV88-DJX3-9BYB4
Ces Burst Wallet
HE6X-AA5F-63N2-9GQBN
Ces Burst Asset Wallet
20 2016-10-15 18:31:10
283911 A2EZ-7F43-Q2RP-594LN
Dethie
N2BP-WPSP-8JLY-FXEH6
Defficial
20 2016-10-14 01:25:52
281338 JYHR-SPXP-YT22-5F4KM
gpedro
2FBJ-SV63-QPQG-A6F6G
Assets
20 2016-10-06 20:48:19
276769 GGPX-PP5S-LAGP-CBGCU
Propagandalf
JHJS-XR37-82NQ-2FHPJ
Julius
4000 2016-09-24 01:53:53
275378 GGPX-PP5S-LAGP-CBGCU
Propagandalf
JPMC-43FN-S76X-6RX3W
stupendelious' assets
4000 2016-09-20 04:00:33
275309 LV46-2AYJ-ZYRH-72ADB
500k
NR5G-NSGX-AG25-CCSWL
Sharkie
5000 2016-09-19 23:20:00